Wstęp – dane kontaktowe

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące przetwarzania przez Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa oraz powiązane z nią podmioty (dalej „Plichta”, „my”, „nam”) danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów, w tym osób odwiedzających strony internetowe w domenie plichta.com.pl a także pozostałe strony administrowane przez Plichtę / strony Volkswagen Plichta, Audi Centrum Gdańsk, Audi Centrum Gdynia, Seat Plichta Gdańsk, Seat Plichta Gdynia,  Skoda Plichta oraz Cupra Gdańsk  (dalej łącznie „Użytkownicy”). Plichta Spółka z o.o. Sp. Komandytowa jest podmiotem sprawującym kontrolę nad danymi osobowymi w ramach utworzonej Grupy Plichta. Zasadniczym celem utworzenia Grupy Plichta jest uregulowanie w sposób wyczerpujący i kompleksowy obowiązków Współadministratorów danych osobowych zarówno w sferze wewnętrznej – względem siebie, w stosunkach zewnętrznych – w relacji do osób, których dane są przetwarzane, jak również wobec organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szanujemy prywatność naszych Użytkowników w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych serwisów. W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa. Polityka ma charakter ogólny i wybiórczo prezentuje niektóre  kwestie dotyczące ochrony danych. Uszczegółowieniem niniejszej polityki są klauzule informacyjne, które Użytkownik będzie otrzymywał w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji poszczególnych usług (np. umówienie jazdy testowej, zlecenie usługi serwisowej,  prośba o kontakt, zapytanie ofertowe)  a także np. subskrypcji (newsletter), czy podczas organizowania  konkursów, akcji promocyjnych, wydarzeń, itd. Podstawą wszelkich praw podmiotów danych i zasad ich przetwarzania jest wskazane niżej rozporządzenie ogólne RODO. Dane kontaktowe podmiotów wchodzących w skład Grupy Plichta  – Współadministratorów danych:

 1. Plichta Spółka z o. o. Sp. K.; 84-200 Wejherowo; ul. Gdańska 13c  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000389120, NIP 5882381336, REGON  221248080;
 2. CAR-EXPRESS Sp. z o.o.; 81-006 Gdynia; ul. Morska 318 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000640561, NIP 9581675878, REGON 365576680;
 3. CARENT Sp.  z o.o.; 80-174 Gdańsk; ul. Lubowidzka 40wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000641786, NIP 5833217714, REGON 365629063;
 4. Plichta CNP Sp. z o.o.; 84-200 Wejherowo; ul. Gdańska 13 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000640511, NIP 5882421573, REGON 365576510;
 5. Plichta Spółka z o.o.; 84-200 Wejherowo; ul. Gdańska 13, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000388549, NIP 5882381313, REGON 221241451;
 6. Plichta Spółka Jawna; 84-200 Wejherowo; ul. Gdańska 13, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000394144, NIP 5882387416, REGON 221493566;
 7. Auto-Expert Premium Edyta Kryger 84-200 Wejherowo; ul. Gdańska 13, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 5881461777, REGON 19114728

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zainteresowania  samochodami marki VOLVO i/lub FORD oraz przesłania nam swoich danych,  podmiotami odpowiedzialnymi za ich przetwarzanie będą odpowiednio:
VOLVO – Plichta Car Sp. z o.o. z  siedzibą: ul. Morska 314, 81-006 Gdynia.
FORD – Plichta – Auto Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowotoruńska 8, 85-940 Bydgoszcz
Informacje na temat zasad przetwarzania danych dla marek VOLVO i FORD można znaleźć pod następującym linkami: https://ford.plichta-auto.com.pl/Strona/41/polityka-prywatnosci

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych we wszystkich wymienionych powyżej podmiotach pełni Asysta Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Płocka 169 Biuro inspektora: 81-006 Gdynia; ul. Morska 318, Paweł Modrzejewski, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można się kontaktować na poniższy nr telefonu i adres mailowy: tel. 544 544 006, e-mail: inspektor@plichta.com.pl

 

Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności Grupy Plichta opiera się o przepisy:

 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000)
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”
 • inne przepisy krajowe odnoszące się do ochrony danych w tym ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawo telekomunikacyjne

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas nasi Użytkownicy. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

 • zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane,
 • cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami,
 • dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych,
 • realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania,
 • realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu,
 • ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych,
 • chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania,
 • jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Plichta realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21). Każdy Użytkownik ma prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (szczegóły poniżej w Punkcie „Zgoda – wycofanie zgody”),
 • prawo dostępu do danych, co oznacza prawo do otrzymania od Grupy Plichta potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane przez Grupę Plichta, w jakim zakresie i w jaki sposób,
 • prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, dowodowe), wówczas w razie sprzeciwu Użytkownika, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania jego danych, chyba że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad niedogodnością Użytkownika lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane.
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Użytkownika  danych osobowych. Żądanie takie zostanie w szczególności spełnione w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub naszego  prawnie uzasadnionego interesu, który nie jest nadrzędny w stosunku do praw i wolności Użytkownika.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do danych Użytkownika, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
 • prawo do przenoszenia danych, co oznacza prawo do otrzymania kopii danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego– czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących praw, Użytkownik może przesłać mailowo na adres: inspektor@plichta.com.pl lub pisemnie na adres Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Gdańska 13C, 84-200 Wejherowo z dopiskiem „Dane Osobowe”. W przypadku wniosku o cofnięcie zgody prosimy o zapoznanie się z poniższym Punktem „Zgoda – wycofanie zgody” Każdy wniosek zostanie spełniony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym zawsze będziemy informować. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik / Klient  otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Grupa Plichta podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa. W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

 1. a) poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim, b)integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją, c) dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Dane osobowe Użytkowników/Klientów mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik oraz zleceniobiorca podmiotów z Grupy Plichta mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

Grupa Plichta przetwarza dane osobowe Użytkowników  wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać  danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami. O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, Plichta każdorazowo informuje Użytkownika w ramach osobnego komunikatu np. na stronie internetowej, na piśmie etc. w ramach realizacji obowiązku informacyjnego. Głównymi podstawami przetwarzania danych osobowych w Grupie Plicht są:

 • Zgoda – na jeden lub kilka określonych celów (na przykład przy wysyłaniu informacji handlowych i marketingowych, wysyłce Newslettera, udzieleniu informacji o charakterze marketingowym). Zgoda może być wyrażona w wyniku aktywnego działania Użytkownika (np. pozostawienie danych i wysłanie formularza) albo poprzez konieczność zaznaczenia checkboxa (art. 6 ust 1 lit a RODO)
 • Wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy (np. w związku z wysłaniem do nas zapytania ofertowego, wypełnienia formularza kontaktowego, poproszenia o kontakt, wysłania wiadomości poprzez chat itp. art. 6 ust 1 lit b RODO.
 • Prawnie uzasadnione interesy, z wyjątkiem przypadków, gdy interesy lub podstawowe prawa i wolności Użytkownika mają pierwszeństwo przed tymi interesami (każdorazowo opisane w klauzulach informacyjnych, np. cele dowodowe, marketingowe, monitoring wizyjny salonów). (art. 6 ust 1 lit f RODO),
 • Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dot. to szczególnie obowiązków ciążących na nas jako dostawcy samochodów np. wynikających z ustawy o rachunkowości) (art. 6 ust 1 lit c RODO)

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, które może mieć formę wypełnienia formularza kontaktowego lub w przypadku wysłania nam zapytania ofertowego, poproszenia o kontakt, wysłania wiadomości poprzez chat itp. dane Użytkownika trafią do odpowiednich osób odpowiedzialnych za realizację danego obszaru działania. Może to być np. osoba z call center, marketingu, serwisu lub  działu handlowego odpowiedniego Salonu / marki,  w zależności od tego jaką informację otrzymamy.

 

Sposób zbierania danych

Dane osobowe naszych Klientów  pochodzą co do zasady z naszych stron internetowych /formularze kontaktowe, formularze zapisów na jazdy testowe, konfiguratory, media społecznościowe, infolinia, chat/ a także  w określonych sytuacjach od innych Autoryzowanych Dealerów lub Autoryzowanych Partnerów Serwisowych poszczególnych marek.  Niezależnie, w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze stron internetowych Plichta gromadzi także dane zawarte w logach systemowych (więcej w Polityce cookies poniżej).

 

Jakie dane możemy przetwarzać?

Dane osobowe, które przetwarzamy mogą obejmować  dane identyfikacyjne np. imię, nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania a także pozostałe dane np. numer VIN pojazdu, dane lokalizacyjne, dane dot. złożonych  zamówień, zleceń, reklamacji. Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych. W przypadku podawania przez Użytkownika danych kontaktowych, wystarczy, że podana zostanie tylko jedna z dwóch dostępnych: numer telefonu albo adres e-mail. W ramach prowadzenia różnych serwisów internetowych Plichta może zbierać różne dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz  niezbędne, żeby obsłużyć zamówienie lub zapytanie. Jeśli Użytkownik nie chce podać danych poprzez formularze internetowe, zawsze możesz skontaktować się osobiście z naszą obsługą w Salonach Sprzedaży lub/i w  Salonie Serwisowym danej marki.

 

Zgoda – cofnięcie zgody

W relacji z Użytkownikiem, także w ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Grupa Plichta nie wymaga wyrażenia zgody w sytuacji, gdy nie jest to niezbędne w konkretnym przypadku (chociaż obowiązek uzyskania zgody może wynikać z innych przepisów prawa, np. zgoda na marketing telefoniczny lub elektroniczny). Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez bezpośredni kontakt w Salonie  danej marki  lub za pośrednictwem poczty  email na adres inspektor@plichta.com.pl. Adresy naszych oddziałów znajdują się na stronie: https://www.plichta.com.pl/kontakt/. Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – jednak jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak otrzymywanie newslettera, otrzymywanie zaproszeń na wydarzenia, drzwi otwarte oraz przeglądy techniczne, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania takiej zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniosek dotyczący wycofania zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz przez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował, cofając zgodę. Jeżeli przetwarzamy dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

 

Przechowywanie danych

Plichta przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji, jaki jest prawdopodobny czas przechowywania jego danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażenia zgody dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania, chyba, że ustał cel na jaki zgoda została wyrażona.

 

Udostępnianie danych innym podmiotom oraz przekazywanie danych do krajów trzecich

Za zgodą Użytkownika/Klienta, w zależności od celu przetwarzania danych oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach np. Importerom danych marek, Bankom, Firmom Leasingowym. Poza tym możemy udostępnić dane tzw. podmiotom przetwarzającym – czyli firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, call center. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zainteresowania  samochodami marki VOLVO i/lub FORD oraz przesłania nam swoich danych w celu obsługi zapytania,  dane zostaną udostępnione podmiotom odpowiedzialnym za te marki, czyli odpowiednio:
VOLVO – Plichta Car Sp. z o.o. z  siedzibą: ul. Morska 314, 81-006 Gdynia
FORD – Plichta – Auto Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowotoruńska 8, 85-940 Bydgoszcz
Co do zasady nie przekazujemy danych do krajów trzecich, natomiast jeśli wykażą Państwo zainteresowanie produktami i usługami marek Skoda, Volkswagen, Audi, Seat lub Cupra, Państwa dane zostaną udostępnione naszemu partnerowi realizującemu wraz z nami proces zamówienia/zlecenia, czyli  Volkswagen Group Polska sp.z o.o., jako Współadministratorowi  danych. W takim przypadku otrzymają Państwo odpowiednią informację na temat przetwarzania Państwa danych (klauzule informacyjną)  i ewentualnego ich przekazywania do krajów trzecich (poza EOG). Takie przekazywanie może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych podjętej przez Komisję Europejską, na podstawie standardowych klauzul umownych lub  na podstawie wyrażonej zgody. Ze szczegółami polityki prywatności Volkswagen Group Polska sp. z o.o. można się zapoznać pod linkiem https://www.vw-group.pl/pl/prywatnosc Wskazujemy, że w przypadku gdy odbiorcy danych samodzielnie i w imieniu własnym zbierają dane osobowe od Użytkownika i np. oferują produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów komunikacji, stają się wówczas odrębnymi administratorami danych i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzanie takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki. W takim przypadku każdorazowo Użytkownik  powinien otrzymać od tych podmiotów odrębną informację na temat zasad przetwarzania danych.

 

Polityka plików cookies

W związku z korzystaniem z naszych stron internetowych, Grupa Plichta gromadzi także dane zawarte w logach systemowych. Wykorzystujemy je przede wszystkich w celach technicznych związanych z administracją naszych serwerów. Ponadto Grupa Plichta korzysta z tych informacji na potrzeby związane ze zbieraniem statystycznych informacji demograficznych. Prowadzone statystyki pozwalają nam przede wszystkim na analizę korzystania z funkcjonalności dostarczanych przez strony www. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają nam na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu). Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez portal i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail. Portal wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika. Innymi słowy stosowane przez strony internetowe pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w portalu i mają jedynie ułatwiać korzystanie z portalu . Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Grupa Plichta. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Grupa Plichta, reprezentowanej przez Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Wejherowie, ul. Gdańska 13C. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Grupa Plichta informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Grupy Plichta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): w przeglądarce Chrome w przeglądarce Firefox w przeglądarce Internet Explorerw przeglądarce Opera w przeglądarce Safari w przeglądarce Microsoft Edge Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili usunąć swoje dane z naszej bazy w Analytics Korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili zmienić ustawienia na Swoim koncie Google, by ograniczyć emisję reklam, które są mu wyświetlane https://myaccount.google.com/privacy#ads w sekcji Ustawienia reklam.

 

Google Analytics

W ramach naszych stron internetowych używana jest usługa Google Analytics, czyli usługa analizy sieci web oferowana prze Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie zapisywane na komputerze użytkownika w celu usprawnienia analizy sposobu wykorzystania strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie, dotyczące sposobu wykorzystania strony internetowej, zasadniczo będą przekazywane do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i na nich zapisywane. Jeżeli na stronie internetowej uaktywniono anonimizację adresów IP, to adres IP jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, będących stronami Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Google użyje tej informacji w naszym imieniu jako operatora strony internetowej w celu oceny jej wykorzystania, opracowania raportu dotyczącego aktywności na naszej witrynie oraz świadczenia dodatkowych usług związanych ze stroną internetową i z wykorzystaniem Internetu w odniesieniu do operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez przeglądarkę internetową użytkownika w kontekście Google Analytics nie będzie zestawiany z innymi danymi posiadanymi przez Google. Można zapobiec przechowywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak po wykonaniu tej czynności nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto można zapobiec przekazaniu danych utworzonych przez plik cookie, związanych ze sposobem korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki udostępnionej przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

Funkcje demograficzne usługi Google Analytics

Ta witryna internetowa wykorzystuje „funkcje demograficzne” usługi Google Analytics do tworzenia raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających. Te dane pochodzą z wyświetlanych przez firmę Google reklam dostosowanych do zainteresowań oraz danych o osobach odwiedzających od innych dostawców, w tym kont Google, poczty Gmail, serwisu YouTube i sieci reklamowej Google. Tych danych nie można powiązać z określoną osobą. Można wyłączyć tę funkcję w dowolnej chwili, korzystając z ustawień reklam na koncie Google. Można też wycofać zgodę na zbieranie informacji o użytkowniku przez Google Analytics zgodnie z opisem w bieżącym rozdziale. Wykorzystujemy Google Analytics do analizowania sposobu wykorzystania naszej strony internetowej oraz jej bieżącego ulepszania. Możemy użyć uzyskanych statystyk do ulepszenia oferty oraz zwiększenia jej atrakcyjności dla użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma Google zaakceptowała porozumienie EU-U.S. UE-USA. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework Podstawę prawną korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje dotyczące dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, faks: +353 (1) 436 1001 można znaleźć pod następującymi adresami:

 • warunki korzystania: https://www.google.com/analytics/terms/
 • przegląd informacji o ochronie danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl
 • oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 • Google AdWords Conversion Tracking

W ramach tej strony internetowej wykorzystujemy usługę Google AdWords Conversion Tracking. Plik cookie usługi Conversion Tracking jest aktywowany w przeglądarce internetowej użytkownika przez Google AdWords po kliknięciu jednej z reklam udostępnionych przez Google. Te pliki cookie tracą ważność po upływie 30 dni. Nie są one wykorzystywane do gromadzenia identyfikacyjnych danych osobowych. Gdy użytkownik odwiedzi określoną stronę w ramach niniejszej witryny, a plik cookie jeszcze nie stracił ważności, Google i Plichta będą wiedzieć, że użytkownik kliknął reklamę i został skierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. W rezultacie pliki cookie nie mogą być śledzone przez stronę internetową klienta AdWords. Statystyki konwersji są generowane na podstawie danych zgromadzonych przez konwersyjne pliki cookie dla klientów AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci AdWords są powiadamiani o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, które mogą wykorzystać do zidentyfikowania użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w programie śledzenia, może on w łatwy sposób odmówić korzystania z programu, dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google w osobistych ustawieniach przeglądarki internetowej. Dezaktywowanie plików cookie śledzenia konwersji jest również możliwe w dowolnym momencie przez takie ustawienie przeglądarki, aby blokowała pliki cookie z adresu „googleadservices.com”.

 

Google Tag Manager

W ramach strony internetowej używany jest Google Tag Manager jako część Google Analytics. Znaczniki (tagi) to niewielkie elementy kodu na naszej stronie internetowej wykorzystywane m.in. do mierzenia ruchu i zachowania odwiedzających, rejestrowania oddziaływania reklam internetowych i mediów społecznościowych, korzystania z remarketingu i targetingu oraz testowania i optymalizowania strony. Google Tag Manager to rozwiązanie pozwalające Grupie Plichta na zarządzanie znacznikami strony internetowej za pomocą interfejsu. Samo narzędzie Tag Manager (które wdraża znaczniki) jest domeną niewykorzystującą plików cookie. Aktywuje ono inne znaczniki, które z kolei mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeżeli dezaktywacji dokonano na poziomie domeny lub pliku cookie, zostanie ona utrzymana dla wszystkich znaczników śledzenia wprowadzonych za pomocą Google Tag Manager. Więcej informacji na temat Google Tag Manager można znaleźć w Internecie pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

 

Remarketing w Google Analytics

Nasza witryna internetowa wykorzystuje funkcje remarketingu w Google Analytics wraz z działającymi na urządzeniach funkcjami usług Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą jest firma Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Ta funkcja umożliwia powiązanie grup docelowych reklam utworzonych za pomocą remarketingu w Google Analytics z działającymi na urządzeniach funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób dostosowane do zainteresowań i spersonalizowane wiadomości reklamowe, dopasowane do użytkownika w zależności od wcześniejszego korzystania i zachowań podczas przeglądania witryn internetowych na urządzeniu (np. telefonie komórkowym), można także wyświetlić na innych urządzeniach (np. tablecie lub komputerze). Po wyrażeniu zgody firma Google połączy w tym celu historię przeglądania w sieci oraz aplikacji z kontem Google. Umożliwi to dostarczanie tych samych spersonalizowanych reklam na każde urządzenie, na które użytkownik loguje się za pomocą swojego konta Google. Aby umożliwić obsługę tej funkcji, usługa Google Analytics zbiera uwierzytelnione przez firmę Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo łączone z naszymi danymi w usłudze Google Analytics w celu definiowania i tworzenia reklam kierowanych do określonych użytkowników na różnych urządzeniach. Można zrezygnować z remarketingu / kierowania reklam na różne urządzenia przez wyłączenie reklam spersonalizowanych na koncie Google, klikając poniższe łącze: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ Dodatkowe informacje i przepisy o ochronie danych można znaleźć w deklaracji ochrony danych firmy Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl-PL Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Profilowanie

W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników możemy dokonywać profilowania:

 1. w celu dobierania ofert produktów i usług pod kątem potrzeb danego Użytkownika (w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegającego na zestawianiu Twoich danych w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł (w tym danych zebranych przez Grupę Plichta, VGP, Autoryzowanego Dealera lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego, stron internetowych) i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Tobie reklam lub ofert odpowiadających Twojemu profilowi;
 2. w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes lub na podstawie zgody Użytkownika w zakresie przetwarzanych plików cookies, w celu dostosowywania treści oraz komunikatów marketingowych wyświetlanych na stronach Grupy Plichta oraz na innych odwiedzanych przez Użytkownika  stronach do danych preferencji i zainteresowań, na podstawie takich danych jak: odwiedziny na stronach oraz kliknięcia w ramach poszczególnych funkcjonalności stron www, daty logowania i rejestracji, dane w zakresie korzystania z poszczególnych usług na stronach www.

 

Profile w mediach społecznościowych

W ramach naszych działań marketingowych prowadzimy Profile w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, czy Instagram. Informujemy, że za prowadzenie fanpage’y  Skoda Plichta, Volkswagen Plichta, Audi Plichta, Seat Plichta i Cupra Plichta, odpowiedzialność ponosi administrator danych, którym jest: Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Wejherowie (84-200), ul. Gdańska 13C. Za prowadzenie fanpage’a Ford Plichta, odpowiedzialność ponosi Plichta – Auto Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowotoruńska 8, 85-940 Bydgoszcz, natomiast administratorem danych przetwarzanych za pomocą fanpage’a Volvo Plichta jest Plichta Car Sp. z o.o. z  siedzibą: ul. Morska 314, 81-006 Gdynia W ramach tej działalności administratorzy gromadzą i przetwarzają część danych udostępnianych im przez użytkowników Facebooka.  Zapewniamy, że działanie naszych fanpage’y jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka, zaznaczany także, że polityka naszych fanpage’y może różnić się treścią od innych stron podmiotów na Facebooku. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych : inspektor@plichta.com.pl Poprzez funkcjonowanie naszych fanpage’y zbieramy i przetwarzany następujące dane osobowe:

 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick)
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać wizerunek Użytkownika);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik, które otrzymujemy w wyniku podejmowanych przez Użytkownika aktywności na naszych profilach. Przekazywanie nam tych zdjęć jest całkowicie dobrowolne.
 • treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (w rozmowach tych często Użytkownicy podają nam swój adres e-mail, numer telefonu , otrzymujemy także opis, który Użytkownik zawiera w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Użytkownikami są przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Aktywność Użytkowników związana z korzystaniem z naszych fanpage’y nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook, chyba, że będzie to konieczne w celach dowodowych. Przetwarzanie danych osobowych  na naszych fanpage’ach odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • 6 ust. 1 lit. a RODO czyli w oparciu o zgodę, którą Użytkownika wyraża kierując do nas zapytanie na profilu,
 • 6 ust. 1 lit. b RODO czyli w związku z zainteresowaniem naszymi produktami i usługami – chęcią zawarcia z nami umowy,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes, którym może być na przykład przesłanie Użytkownikowi komunikatu o produkcie, promocji, którym Użytkownik jest / możecie być zainteresowany lub w celu dochodzenia roszczeń.

Informacje na temat Użytkowników, które posiadamy w wiadomościach będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy, jeśli do takiej dojdzie. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Użytkownika komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub administratora. Dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka. Każdy Użytkownik posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do uzyskania ich kopii(jeśli będzie istniała taka możliwość),
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość).
 • prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nas przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek żądań dotyczących wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia. Nawiązanie jakichkolwiek relacji pomiędzy administratorem a Użytkownikiem Facebooka jest w pełni dobrowolne, Użytkownik zawsze może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych

 

Zmiany w Polityce

Grupa Plichta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach Grupa Plichta będzie informowała stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

 

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu plichta.com.pl, w tym do wszelkich jego elementów graficznych, zdjęć oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz. 1913) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2021  poz.386, z późn. zm.).

 

Cenniki

Cenniki i inne informacje zawarte na stronach www.plichta.com.pl, www.uzytkowe.plichta.com.pl, www.skodaplichta.pl, www.audicentrumgdansk.pl, www.audicentrumgdynia.pl, www.plichta-gdansk.seat-auto.pl, www.plichta-gdynia.seat-auto.pl, www.seat.plichta.com.pl, www.audi.plichta.com.pl oraz www.vw-group.pl nie stanowią oferty handlowej. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli prezentowanych na stronach i w cennikach. Niektóre elementy wyposażenia dodatkowego dostępne są tylko w połączeniu z innymi elementami lub konkretnymi wersjami wyposażeniowymi lub silnikowymi. Ceny niektórych elementów mogą różnić się od podanych w niniejszym cenniku w zależności od wersji wyposażeniowej lub silnikowej. Materiały informacyjne zamieszczone na stronie internetowej mogą być dostępne za dopłatą lub nie być dostępne na polskim rynku.